Geschiedenis schenderen 

Vergroot uw slagingskans bij het starten van innovatie

Geschiedenis Zenderen

Huisartsen, ziekenhuizen, organisaties voor ouderen en thuiszorg, revalidatiecentra, GGZ en jeugdzorg werkten in vaste verhoudingen met elkaar samen. Steeds meer wordt de zorgsector met een haast onmogelijke paradox geconfronteerd, want terwijl de kosten stijgen, dalen de inkomsten en het rendement van zorgorganisaties, terwijl het aantal bezoeken per patiënt in de huisartsenpraktijk stijgt. Ook wil het kabinet laagcomplexe en veelvoorkomende zorg onder regie van de eerste lijn brengen. Daarom heeft Huisartsenkring Twente van de Landelijke Huisartsen Vereniging (LHV) sinds 2013 drie werkconferenties georganiseerd over toekomstbestendige zorg in de regio Twente. Dit initiatief staat inmiddels bekend als het samenwerkingsinitiatief  ‘Zenderen’. Voor ieder thema waaraan partijen gezamenlijk invulling wilden geven, werd een bestuurlijke themagroep ingesteld. Tijdens de tweede conferentie in 2014 werden vijf bestuurlijke themastuurgroepen benoemd door de Twentse zorgaanbieders.

  • Samenwerking 1e & 2e lijn
  • Spoedzorg
  • Ouderenzorg
  • Geestelijke gezondheidszorg (GGZ)
  • Jeugdgezondheidszorg (JGZ)

Zenderen I

In reactie op de landelijke ontwikkelingen is op initiatief van de Huisartsenkring Twente van de LHV in het najaar van 2013, samen met de belangrijkste partners van het Twentse zorglandschap, een werkconferentie georganiseerd met als streven een toekomstbestendige zorg in Twente. Deze werkconferentie vond plaats in het stadje ‘Zenderen’ en is sindsdien een begrip geworden in de Twentse gezondheidszorg.

Tijdens deze eerste conferentie werd gedebatteerd over hoe partijen samen toekomstbestendige zorg voor de Twentse burger kunnen bewerkstelligen. Partijen komen steeds meer tot de conclusie dat het uitgangspunt bij iedere doelstelling voor de toekomstbestendige zorg moet zijn: “de juiste zorg (kwalitatief hoogwaardig, toegankelijk, maatwerk en betaalbaar), op de juiste plek (patiënt centraal, zo dicht mogelijk bij de patiënt), door de juiste zorgprofessional op het juiste moment geleverd”. Partijen willen waardegedreven zorg leveren aan de burgers in Twente, maar willen ook waardegedreven samenwerken.


De voorwaarde voor een waardegedreven samenwerking is een gedeelde ambitie. Deze ambitie geeft de samenwerking energie en perspectief en is volledig gericht op waardecreatie voor de patiënt. Een gezamenlijke taal en een gezamenlijk beeld van de samenwerking is hierbij essentieel. Voor partners in het samenwerkingsverband moet duidelijk worden hoe hun eigen organisatiestrategie afgestemd kan worden op de strategie van de samenwerking. Dit moet leiden tot een gezamenlijk belang en een gezamenlijke ambitie.

Zenderen II

De werkconferentie heeft in 2014 een vervolg gekregen tijdens Zenderen II, waarin door de deelnemers enkele thema’s zijn benoemd. Verschillende disciplines en organisaties uit de regio hebben samen aan projecten gewerkt. Tijdens het opstarten van o.a. deze initiatieven werd geconstateerd dat partijen behoefte hebben aan een strakkere regie op projecten en gecoördineerde afstemming tussen de diverse thema’s. Hiervoor is de hulp van stichting ROSET (Regionale Ondersteuningsstructuur Eerstelijnszorg) ingeroepen.

Zenderen III

Partijen hebben gezamenlijk besloten dat de tijd is gekomen om over te gaan op een meer formele vorm van integrale samenwerking op basis van een gezamenlijke ambitie en strategie. Een volgende te nemen stap is een meer geformaliseerde governance structuur, waarin integraal opdrachtgeverschap wordt belegd en een projectmatige aanpak van activiteiten wordt gehanteerd. Op 14 oktober 2015 vond daarom de derde netwerkconferentie plaats: Zenderen III. Men stond gezamenlijk stil bij de uitdagingen die samenwerken in de zorg met zich mee brengt. Hiertoe waren een aantal sprekers uitgenodigd die de bezoekers trachten te verbinden en te inspireren. Met de presentaties over de voortgang van het zorgnetwerk werd een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken in de verschillende projecten. Ook was er voldoende mogelijkheid om met elkaar te netwerken en bij te praten. Ongeveer 100 zorgprofessionals en bestuurders uit eerste- en tweedelijnsinstellingen namen deel aan de netwerkbijeenkomst. De vijf bestuurlijke themagroepen presenteerden middels een poster hun gezamenlijke ambities, benoemde projecten en voortgang.