Samenwerking 1e & 2e lijn

In de bestuurlijke themagroep Samenwerking 1e & 2e lijn werken partijen gezamenlijk aan een betere samenwerking tussen de eerstelijnszorg en tweedelijnszorg. Substitutie van zorgtaken van de tweede naar de eerste lijn alleen is niet voldoende. Het draait veel meer om afstemming, coördinatie en organisatie van zorg, zodat patiënten zorg op de juiste plaats ontvangen met betere gezondheidsuitkomsten tot gevolg.


De substitutieagenda van de overheid en zorgverzekeraars, de krimpende budgetten voor ziekenhuizen, de veranderende patiëntenpopulatie en de verwachte effecten op de eerste lijn maken dat partners afstemming nastreven. De gevoelde urgentie om samen ‘iets te doen’ is voldoende aanwezig bij de partners. De zienswijze met betrekking tot deze urgentie verschilt niet: er is sprake van een eenduidig beeld. Er bestaat een discrepantie in zienswijzen als het gaat over de vorm en bijbehorende taakstelling van samenwerking op Twents niveau. Ondanks de geconstateerde tegenstellingen van verschillende factoren blijkt uit het voorgaande toch dat er sprake is van een betekenisvol proces. Het formuleren van voorwaarden voor een betekenisvolle samenwerking werd door partners in het begin als abstract ervaren.


Om meer richting en structuur aan te brengen zijn prioriteiten geïnventariseerd en zijn er gezamenlijke projecten benoemd. Het meest gevorderde project is het project Eenmalige Consultatie Medisch Specialist voor huisartsen. Met dit project kan een huisarts eenmalig de expertise inroepen van een specialist om zijn diagnose of beleid te toetsen. In een pilot wordt onderzocht welke diagnoses zich hier voor lenen en hoe het proces van consulteren dan het beste kan verlopen. Steeds meer medisch specialisten en huisartsen weten de weg naar deze bestuurlijke themagroep te vinden. Via hun vertegenwoordiging worden innovatieve projecten benoemd en randvoorwaardelijk geïnventariseerd. Een mooi voorbeeld hiervan is het project Complexe Wondzorg.


De themagroep geeft momenteel invulling aan de volgende projecten en projectideeën:


Eenmalige Consultatie Medisch Specialist

Veilige Medicatieoverdracht

Versterking cardiale zorg in de eerste lijn

Partners