De ontwikkeling van een paramedisch platform in Twente
21 december 2023 
in Blog

De ontwikkeling van een paramedisch platform in Twente

Om de zorg in de toekomst betaalbaar, beschikbaar en bereikbaar te houden is het van groot belang dat er meer wordt samengewerkt. Voor de paramedische beroepen is daarom het landelijk programma Organisatiegraad Paramedische Zorg ontwikkeld, dat in 2021 van start ging. Ook het in het Integraal Zorg Akkoord (IZA) staat regionale samenwerking hoog op de agenda. In de eerdere blogs hebben we beschreven hoe de paramedici in de regio Twente bezig zijn zich te organiseren om samenwerking met elkaar en met andere beroepsgroepen mogelijk te maken en te vereenvoudigen. Mede door de Visie Eerstelijnszorg 2030 en recente ontwikkelingen in de regio zijn de gedachten over multidisciplinair samenwerken in een stroomversnelling gekomen. De grotere ambitie is een gemandateerd Twents multidisciplinair paramedisch platform, dat mee kan praten over de ontwikkeling en uitvoering van het regioplan Twente.


Over dit regionale paramedische platform werd op 23 november 2023 door Roset een bijeenkomst georganiseerd voor vertegenwoordigers van verschillende paramedische beroepsgroepen. De grote vraag was: Doe je mee met dit Paramedisch Platform en ben je bereid om je te organiseren?

Bij de goed bezochte bijeenkomst waren vertegenwoordigers van verschillende paramedische beroepsgroepen aanwezig: fysiotherapeuten, diëtisten, ergotherapeuten, oefentherapeuten en logopedisten. Peter Nijhof: “Bij de vraag of mensen het visiedocument Eerstelijnszorg 2030 kennen, bleek de meerderheid niet op de hoogte te zijn van de inhoud.”
Toch wordt er in dit document gesproken over een regionale eerstelijnsorganisatie met een brede vertegenwoordiging van eerstelijnspartijen, waaronder paramedici. Deze nieuwe regionale organisatie speelt een belangrijke rol in de (zorg)uitdagingen in de regio, die uit het regiobeeld naar voren zijn gekomen. Uitdagingen zoals toenemende vergrijzing, tekort aan personeel en steeds complexere zorgvragen. Het regiobeeld is vervolgens vertaald in een regioplan, waarbij regionale organisaties betrokken zijn zoals Twentse Koers en Twente Beter. Maar ondanks dat de paramedici een belangrijke rol spelen in allerlei zorgvragen, zijn zij niet of nauwelijks betrokken geweest bij dit regioplan.

Fysiotherapeuten en Diëtisten in regio Twente
Van de verschillende paramedische beroepsgroepen zijn er twee in Twente al goed georganiseerd: de fysiotherapeuten en de diëtisten. Beiden groepen hebben daar in de afgelopen jaren hun eigen route in gevolgd. Beide beroepsgroepen deelden hun ervaringen tijdens de bijeenkomst van 23 november.

Diëtisten
Anne Leferink en Lidy Plettenburg vertegenwoordigden Diëtist in Twente (DiT), een vereniging van eerstelijns diëtisten. Anne Leferink: “Tien jaar geleden is onze samenwerking begonnen naar aanleiding van de introductie van de ketenzorg diabetes. Huisartsen wilden niet met alle praktijken apart praten, maar met een vertegenwoordiging. Wij zijn toen met tien praktijken begonnen en hebben dit destijds met ondersteuning van Roset DiT opgericht. Huisartsen konden toen met een gemandateerde vertegenwoordiger afspraken met diëtisten maken.” Ondertussen zijn 23 praktijken aangesloten en zijn de diëtisten ook betrokken bij de ketenzorg voor COPD en CVRM (cardiovasculair risico management). De leden betalen contributie en voor de bestuurstaken zijn er vacatiegelden. Lidy Plettenburg: “In de loop van de jaren zijn er zaken bij de vereniging terecht gekomen, die niet per se bij de vereniging thuishoren. Daarom hebben we in 2022 met hulp van Roset onze visie herijkt. Door opnieuw scherpte in de koers aan te brengen ontstaat er meer richting. Je kan dan ook naar leden duidelijker aangeven dit is van jou, en dit doet DiT”.

Fysiotherapeuten
Kees Smelt is voorzitter van de TFO (Twentse Fysiotherapeuten Organisatie). De TFO is in september 2022 opgericht als een coöperatie met de ambitie om zorg in te kopen en een zorggroep te zijn voor alle fysiotherapeuten in Twente (zowel eerste- als tweedelijn). Op dit moment zijn er 100 praktijken en 743 fysiotherapeuten aangesloten en is de TFO betrokken bij de GLI (gecombineerde leefstijlinterventie), valpreventie, artrose en ‘extended scope’ (diagnostische) fysiotherapie. Tijdens de oprichting van de TFO werd eerst een rondje langs verschillende stakeholders in de regio gemaakt, zoals de FEA en THOON (huisartsen), de TAO-UA (apothekers), de Twentse Koers en Twente Beter. Kees Smelt: “Het was belangrijk om te weten of deze organisaties wel zitten te wachten op een regionale organisatie van fysiotherapeuten.” Het antwoord was overal positief.

De ontwikkelingen gaan ondertussen verder. Een mooi resultaat is de contractering van de GLI samen met diëtisten, leefstijlcoaches BLCN en fysiotherapeuten. Binnenkort wordt voor de GLI een contract gesloten met Menzis. De tarieven worden beter dan bij individuele aanbieders en daar staat tegenover dat er aanvullende kwaliteitsafspraken zijn gemaakt met de zorgverzekeraar. Kees Smelt: “Een mooi resultaat van de samenwerking tussen drie beroepsgroepen en Menzis!” Valpreventie is het volgende thema.

TOP
Kees Smelt: “In de praktijk blijkt dat wij als paramedici nog onvoldoende zichtbaar zijn. Organisaties hebben ons niet in beeld en daarom praten we niet mee over zorg die ook paramedici aangaat of zorg waar wij een belangrijke rol in kunnen spelen. Er is nog geen regionaal aanspreekpunt voor paramedische zorg.” 

Op dit moment wordt er hard gewerkt aan een regionaal paramedisch platform in Twente, die vooralsnog de titel TOP (Twentse Organisatie Paramedische zorg) krijgt. De diëtisten en fysiotherapeuten nemen hierin het voortouw, maar het zou mooi zijn als de andere paramedische beroepsgroepen aanhaken. Het platform kan namens paramedici afspraken maken met andere partijen en paramedici zijn zo ook beter aanspreekbaar.

De bij de bijeenkomst aanwezige ergotherapeuten, logopedisten en oefentherapeuten gingen afzonderlijk in overleg over de volgende vragen:

  • Doe je als beroepsgroep mee? 
  • Ben je bereid om je te organiseren zodat er een gemandateerde vertegenwoordiger komt?

Na dit monodisciplinaire beraad werden de antwoorden plenair gedeeld. De beroepsgroepen zijn unaniem over het antwoord op de eerste vraag: een volmondig ja! Ook is er bereidheid om te organiseren en daartoe ondernemen alle drie de beroepsgroepen, onder begeleiding van Roset, stappen.

Lees meer over de ontwikkelingen in de zorg en welzijn in Twente in het gratis magazine WelZoGezond; een uitgave van Roset. Bestel het magazine hier.


Over de schrijver
Roset is de regionale adviesorganisatie voor de zorg in Twente, gespecialiseerd in domein overstijgende samenwerking met de eerstelijnszorg als basis in het samenwerkingsverband. Samenwerking organiseren en begeleiden in netwerken zit in ons bloed. Dat doen we als consultant, procesregisseur, facilitator, of als projectadviseur met verstand van strategie, innovatie, besturing en leiderschap. Samen zorgen we er voor dat de kans van slagen bij doelgerichte veranderopgaven toeneemt. De filosofie en visie van Roset is gebaseerd op de van ‘Harvard Business School’ afkomstige ‘Value Based Healthcare’ waar waardecreatie centraal staat.
Reactie plaatsen