Regionaal paramedisch platform in Twente opgericht
14 juni 2024 
in Blog

Regionaal paramedisch platform in Twente opgericht

Met de ondertekening door de Twentse Fysiotherapeuten Organisatie (TFO) en Diëtisten in Twente (DiT) is de oprichting van de stichting Twentse Organisatie Paramedie (TOP) een feit. Het afgelopen half jaar heeft Roset-Twente zich ingezet voor de lancering van de stichting TOP. Dit nieuwe regionale paramedisch platform maakt paramedici beter zichtbaar en toegankelijk voor andere organisaties en vergemakkelijkt het contracteren van paramedici. Aan de basis van deze multidisciplinaire samenwerking ligt het landelijke programma Organisatiegraad Paramedische Zorg, dat als doel heeft de samenwerking tussen verschillende paramedische beroepsgroepen in de regio te bevorderen. De overige paramedische beroepsgroepen zullen later aansluiten.

Aan de oprichting van TOP ging een uitdagende weg vooraf. Om multidisciplinair met elkaar te kunnen samenwerken moeten de afzonderlijke paramedische beroepsgroepen eerst zelf goed georganiseerd zijn. Omdat het paramedische werkveld over het algemeen uit kleinere zelfstandige praktijken bestaat, is de afgelopen tijd met ondersteuning van Roset-Twente veel tijd gestoken in het organiseren van monodisciplinaire samenwerking. De oefentherapeuten, ergotherapeuten en logopedisten maken daarin grote vorderingen en hebben nog enkele stappen te zetten. De fysiotherapeuten en diëtisten zijn al goed georganiseerd. Daarom zitten vooralsnog alleen Kees Smelt namens de TFO en Miranda Kienhuis namens DiT bij de oprichting van TOP aan tafel. Het is de bedoeling dat de overige paramedische beroepsgroepen later aansluiten. Zij worden dan ook nauw betrokken bij de ontwikkeling van TOP.

Ervaring met samenwerking
TFO en DiT werken al langer met elkaar samen (ook met de leefstijlcoaches BLCN) voor de uitvoering van de Gecombineerde Leefstijl Interventie (GLI). Zo ontstond een betere kwaliteit van de GLI, wat de Twentse burger ten goede kwam. Kienhuis: “Als je elkaar beter leert kennen en beter weet te vinden, dan kun je ook gerichter doorverwijzen. Bij de GLI werkt dat heel goed. Een voorbeeld: als je merkt dat een cliënt een goed eetpatroon heeft, maar meer zou moeten bewegen, dan kun je hem beter doorverwijzen. Een nieuw dieet heeft dan geen zin. Maar nu weet je ook naar wíe je hem het best kunt verwijzen; dat is een groot voordeel. Uiteindelijk is de inwoner leidend; die wil je helpen naar een betere gezondheid en daar heb je elkaar voor nodig.” Kees Smelt: “Een goede samenwerking begint bij elkaar beter leren kennen. Onbekend maakt onbemind.”

Bij de GLI ontstond de behoefte om de krachten echt te bundelen, ook als contractpartner voor de zorgverzekeraar. Omdat TFO al een goede organisatie had staan is er vorig jaar voor gekozen om de GLI voor 2024 via hen te contracteren. Leefstijlcoaches BLCN en diëtisten konden vervolgens bij TFO declareren. De planning is om de GLI vanaf 1 januari 2025 in zijn geheel in stichting TOP onder te brengen. Leefstijlcoaches BLCN zullen dan een samenwerkpartner worden (omdat zij geen paramedische beroepsgroep zijn). Naast leefstijl kunnen in de toekomst ook andere onderwerpen uit het Regioplan, zoals artrose, valpreventie en kwetsbare ouderen, via stichting TOP worden gecontracteerd. Er hoeft dan maar met één partij afspraken gemaakt te worden, die dan vervolgens naar alle paramedische beroepsgroepen worden uitgerold.

“De samenwerking rondom de GLI heeft ons veel leerervaring opgeleverd, bijvoorbeeld hoe het werkt met het onderhandelen over het tarief en de verdeling van het budget. Ook heeft het ons inzicht gegeven in wat de organisatie zelf nodig heeft om één en ander te kunnen organiseren, zoals het inrichten van een website, het declaratieproces en het realiseren van de kwaliteitsafspraken. Eigenlijk zou je kunnen zeggen dat dit een goede oefening is geweest,” aldus Smelt. Overigens heeft deze ervaring ook opgeleverd dat de TFO als vertegenwoordiger van paramedici aan tafel zit bij lijnoverstijgende overleggen. Kees Smelt: “Wij houden de belangen van alle paramedische beroepsgroepen in de gaten en hebben het mandaat van de anderen gekregen. Als het in een overleg met bijvoorbeeld het Sociaal Domein of huisartsenorganisaties gaat over één van de paramedische disciplines, dan mogen wij namens hen spreken. We mogen geen beslissingen nemen, maar hen wel vertegenwoordigen. Eigenlijk is dat ook wat we met TOP voor ogen hebben, maar is het nu nog niet officieel.”

Oprichting van de stichting
TOP is een stichting met daaronder een werkmaatschappij. Hierin wordt de contractering ondergebracht, gaan de declaraties verlopen en zijn mensen in dienst. Smelt: “In de keuze voor deze rechtsvorm heeft Roset, samen met de notaris een belangrijke rol gespeeld. Zij wisten de contouren goed te schetsen waardoor het voor ons duidelijk werd hoe het eruit zou komen te zien. Door de onafhankelijke positie kon Roset het proces aanjagen, expertise inbrengen en was er ook budget voor.”

De stemverhouding wordt niet bepaald door de grootte van de achterban, maar alle deelnemende beroepsgroepen krijgen elk één stem. Miranda Kienhuis: “Het daagt je uit om niet alleen oog te hebben voor je eigen belang, maar ook voor elkaars belangen en vooral die van de Twentse burger. Je moet naar het geheel kijken en we zullen het met elkaar over zaken eens moeten worden. Dat doet wel wat met vertrouwen en hoe je met elkaar omgaat.” Tijdens de overleggen met de andere paramedische beroepsgroepen is gebleken dat er veel vertrouwen is in stichting TOP. Zij moedigen de start aan en hebben aangegeven later te willen aansluiten.

Achter de schermen
De samenwerking van paramedici wordt voor de buitenwereld zichtbaar gemaakt via een website. Achter de schermen wordt daar op dit moment hard aan gewerkt. Vooralsnog zal daar te zien zijn hoe leefstijl in Twente is georganiseerd, maar later kan dat worden uitgebreid naar allerlei andere paramedische onderwerpen en producten. De individuele websites van verschillende praktijken kunnen vervolgens gekoppeld worden aan de TOP-website, maar daarvoor is het nog wel nodig om deze afzonderlijke sites goed te vullen met de juiste informatie. Kienhuis: “Ook hierbij is samenwerking essentieel. Het liefst zou je willen dat iedereen op dezelfde basis en met dezelfde uitstraling zijn website zou bouwen, maar dat vraagt een behoorlijk investering. Voor kleinere beroepsgroepen zoals diëtetiek en ergotherapie is het lastig om daar draagvlak voor te krijgen. We zijn druk bezig om te kijken wat we daaraan kunnen doen.” Het is uiteindelijk de wens om de automatisering helemaal te stroomlijnen, maar de weg daarnaartoe kent wel uitdagingen. Zo worden op dit moment verschillende softwarepakketten gebruikt en bestaan er verschillende EPD’s (Elektronisch Patiënten Dossiers), die nog niet met elkaar communiceren.

Kees Smelt: “We kunnen in deze beginfase van TOP de contouren schetsen van hoe we het zouden willen, maar de weg er naartoe zal de nodige uitdagingen kennen. Het is voor ons allemaal nieuw, maar het is ook een kwestie van trial and error. Door met elkaar oplossingsgericht te zijn heb ik vertrouwen dat we er wel komen.”

 Van links naar rechts: Peter Nijhof, Miranda Kienhuis en Kees Smelt

Op de foto van links naar rechts: Peter Nijhof (Roset), Miranda Kienhuis en Kees Smelt

Paramedische beroepsgroepen waren tot voor kort nauwelijks georganiseerd. In 2021 werd het landelijk programma Organisatiegraad paramedische zorg gestart, met als doel een regionaal gemandateerde (multidisciplinaire) paramedische organisatie. Roset ondersteunde en adviseerde de vijf beroepsgroepen in de verschillende fasen, en blijft dat ook in de komende jaren doen. In juni 2024 zijn bijna alle paramedici in de regio Twente monodisciplinair georganiseerd, en starten diëtisten en fysiotherapeuten met een regionaal multidisciplinair paramedisch platform. Dit paramedisch platform is een gesprekspartner voor andere eerstelijnszorgorganisaties, neemt bij vertegenwoordiging deel in diverse netwerkoverleggen, en is daarmee onderdeel van de veranderopgave geformuleerd in het IZA.

 Er verschenen eerder blogs over Organisatiegraad en de ontwikkeling van een Twents Paramedisch Platform. Deze zijn te vinden op de website van Roset.

Over de schrijver
Peter is opgeleid bewegingswetenschapper en fysiotherapeut. In de eerste tien jaren heeft hij gewerkt als kwaliteitsfunctionaris en praktiserend fysiotherapeut. Op het snijvlak van zorg en kwaliteit heeft hij verschillende inhoudelijke en verbeterprojecten gedaan in de revalidatiezorg en ziekenhuis. De laatste tien jaar werkt hij voor de eerstelijnszorg. Peter is consultant Lean Six Sigma en VOORT-innovatiefacilitator. De filosofie en visie van ‘Value Based Healthcare’ - afkomstig van de ‘Harvard Business School’, waar waardecreatie centraal staat, is leidend voor zijn denken en doen. Peter werkt methodisch voor een concreet resultaat en kan een goede praktische vertaling naar de zorg maken.
Reactie plaatsen